firma


Firma SYMBIOT działa nieprzerwanie od 2009 r. specjalizując się w wykonywaniu usług przyrodniczych. W tym czasie wykonaliśmy szereg opracowań i zdobyliśmy doświadczenie, m.in. w trakcie sporządzania planów ochrony parków narodowych, czy przy przedsięwzięciach związanych z budownictwem drogowym, kolejowym oraz wodnym.


Generalnym założeniem jest próba pogodzenia interesów Inwestora z potrzebą ochrony przyrody. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które dają możliwość inwestowania i rozwoju, bez szkody dla przyrody i zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.


Pracownia specjalizuje się w wykonywaniu inwentaryzacji dendrologicznych i przyrodniczych oraz nadzorach przyrodniczych i środowiskowych. Głównym terenem działania jest Polska południowa, ale w przypadku ciekawych zadań wykonujemy prace na terenie całej Polski.


Firma oferuje kompleksowe usługi (inwentaryzacje, nadzory, opinie i ekspertyzy) związane z ochroną środowiska przyrodniczego. W imieniu inwestora uzyskujemy stosowne decyzje administracyjne. Ofertę kierujemy do pracowni projektowych, inwestorów, firm budowlanych, a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty oraz podnoszenie jakości świadczonych usług aby uzyskać satysfakcję i zadowolenie klienta. Powierzone nam zadania wykonujemy terminowo, w profesjonalny sposób przy użyciu nowoczesnych technologii i w oparciu o aktualne normy prawne oferując dyspozycyjność, wysoką jakość techniczną i merytoryczną.


Stale współpracujemy z wieloma specjalistami, w zależności od specyfiki projektu. Profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie ludzi związanych z firmą powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom, na każdym etapie inwestycji.


co robimy


inwentaryzacje

drzew i krzewów do wycinki, botaniczne, faunistyczne, siedlisk Natura 2000

urządzanie lasu

opisy taksacyjne, inwentaryzacje stanu lasu, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji

doradztwo i konsulting

w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie i weryfikowanie projektów

decyzje administracyjne

pozwolenia na usunięcie drzew, decyzje zezwalające na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

nadzory

dendrologiczne, przyrodnicze i środowiskowe; monitoring porealizacyjny

dokumentacja środowiskowa

karty informacyjne, raporty środowiskowe, prognozy oddziaływania na środowisko

przedmiary i kosztorysy

w branży zieleni i branży ochrony środowiska, preliminarze opłat za usunięcie drzew

opinie i ekspertyzy

dendrologiczne dotyczące stanu drzew i ich zagrożenia dla otoczenia, ornitologiczne na potrzeby termomodernizacji budynków

oferta


INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacja zieleni (dendrologiczna, drzew i krzewów) polega na wskazaniu ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, jaka występuje na wskazanym terenie, wraz z określeniem ich położenia. W ramach inwentaryzacji dendrologicznej wykonuje się pomiary drzew oraz krzewów (wysokość, obwód pnia, powierzchnia krzewów), określa ich stan zdrowotny i podejmuje decyzję, co do ich dalszego przeznaczenia.

Operat z inwentaryzacji dendrologicznej (operat dendrologiczny) zawiera wyniki wszystkich pomiarów w formie tabelarycznej, a w części graficznej na mapie pokazuje się lokalizację drzew i krzewów. W preliminarzu opłat określa się koszty, jakie poniesie inwestor w związku z wycinką drzew.

inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna jest integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Od stopnia jej poprawności i szczegółowości zależy sprawność dalszych prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis podstawowych elementów przyrody, głównie przyrody ożywionej oraz wybranych elementów przyrody nieożywionej.

inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na kartowaniu, na podstawie obserwacji w terenie, informacji dotyczących występowania gatunków grzybów, roślin, zwierząt a także zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych. Najistotniejsze są informacje dotyczące występowania chronionych gatunków i siedlisk. Inwentaryzacje przyrodnicze prowadzi się w oparciu o standardowe, dostosowane do biologii gatunków metodyki.

Na podstawie prawidłowo wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej można wykonać ocenę wartości przyrodniczej danego terenu (waloryzacja przyrodnicza), określić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu oraz podjąć działania zmierzające do zminimalizowania niekorzystnych oddziaływań na środowisko (kompensacja przyrodnicza).

NADZÓR PRZYRODNICZY
NADZÓR ŚRODOWISKOWY

Nadzór przyrodniczy i środowiskowy polega na stałej lub okresowej kontroli w zakresie prawidłowości wypełniania warunków decyzji środowiskowej lub wymagań inwestora oraz przepisów prawa, na etapie realizacji inwestycji. Efektem prowadzenia nadzoru jest zapewnienie prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania danego obiektu pod względem wymagań z zakresu ochrony środowiska.

nadzór przyrodniczy

W ramach nadzoru przyrodniczego prowadzi się bieżące kontrole miejsca i sposobu wykonywanych robót, w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, w tym oddziaływania na występujące tam gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze podlegające ochronie.

WYŁĄCZANIE GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRODUKCJI

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (odlesienie) oznacza rozpoczęcie innego niż leśne użytkowania gruntów. W tym celu należy uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia nieruchomości na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji. Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji wiąże się z opłatami jednorazowymi oraz rocznymi.

inwentaryzacja przyrodnicza

Załącznikiem w procedurze wyłączania gruntów leśnych z produkcji jest opis taksacyjny drzewostanu, zawierający m.in. takie informacje, jak: siedliskowy typ lasu (STL), skład gatunkowy i wiek drzewostanu, wskaźnik zadrzewienia, czy bonitacja. Z uwagi na częstą nieaktualność planów urządzenia lasu, wymaga on aktualizacji.

kontaktSYMBIOT Dominik Gołdyn
ul. Powstańców 50, 31-422 Kraków
(budynek Administracji, I piętro)

mob: (+48) 505-997-005
tel.: (12) 307-22-28
e-mail:
(preferowany kontakt w godzinach 8:00 - 16:00)

NIP: 945-194-45-29
REGON: 121042660
Idea BANK: 87 1950 0001 2006 0002 8393 0001

KRD

coś nowego